Integritetspolicy

Här vill vi förtydliga Kvänums Familjetandvårds Integritetspolicy.

När du anlitar Kvänums Familjetandvård som din vårdgivare, behöver vi dina personuppgifter för patientdata. Dessa uppgifter finns i vårt patientregister som är skyddad och försedd med brandvägg, virusskydd och inloggning med säkert lösenord. Dina kontaktuppgifter är säkra hos oss och lämnas aldrig ut till tredjepart. Du kan när som helst höra av dig och be om dina uppgifter eller be oss att ta bort dem.


Kvänums Familjetandvård

På vår webbplats, https://kvanumsfamiljetandvard.se samlar vi inte in några personuppgifter och webbsidan är inte öppen för kommentarer. Webbsidan fungerar enbart som informationsplats och tidsbokning för potentiella och återkommande patienter.


Kontakt-/bokningsformulär

När du besöker vår webbplats samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare med leverantör Facebook och Instagram. Vi samlar in dessa uppgifter så att vi kan se hur många användare som besöker vår webbplats. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. De uppgifter som samlas in via dessa loggar avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system.


Hur hanterar vi dina person- och företagsuppgifter?

Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra kunders personuppgifter med aktsamhet. Under behandlingstiden och en tid därefter kan vi därför komma att lagra dina uppgifter i olika program och system. Vilka dessa är och vad dess funktion är beskrivs längre ner i detta dokument.


Hur länge behåller vi dina person- och företagsuppgifter?

Kvänums Familjetandvård behåller dina kontaktuppgifter så länge som vi har pågående behandlingar samt lagras i 10 år enligt patientdatalagen. Om ingen behandling återupptas igen under denna tid, tas all kontaktinformation bort.


Marknadsföring via mejl och telefon

Som patient hos oss får du möjlighet att godkänna att vi kommunicerar via mejl, telefon och SMS i informationssyfte. Vi använder bara dessa kanaler för marknadsföring om vi har fått ditt godkännande. Vår rättsliga grund för behandlingen är ditt samtycke. Du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring genom att skicka oss ett meddelande.


Vem delar ni mina uppgifter med?

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.


Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.


Vilka rättigheter har jag?


Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära.

 Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.


Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.


Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste da? specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.


Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt gör uppgifterna otillgängliga för en användare.


Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.


Rätt att lämna klagomål

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.


Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.


Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbsidan www.kvanumsfamiljetandvard.se. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.


Vem är personuppgiftsansvarig?

Skaraborgs Distriktstandvård AB, organisationsnummer 559016–3894 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.


Var lagrar vi dina personuppgifter?

Alla datalagring sker med vår it-leverantör Office.


Beskrivning av lagringsplatser

Kvänums Familjetandvård använder Microsoft Office och Outlook för att lagra anteckningar, till research, specifikationer, dokumentation, offerter, e-post och mailkonversation. Datan används endast internt och underlättar hantering av projekt.